• Podniesienie  poziomu i efektywności pracy z dzieckiem zdolnym poprzez stosowanie modeli edukacji opartych  indywidualnym podejściu do każdego  dziecka oraz  na pracy zespołowej  dzieci i pracy zespołowej nauczycieli.
  • Zintensyfikowanie działań wychowawczych – kształtowanie postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych, słabszych i niepełnosprawnych, wykorzystanie każdej sytuacji dnia codziennego do wyrabiania  nawyków, związanych z kulturą bycia wśród przedszkolaków.
  • Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
  • Poszerzenie oferty edukacyjnej o techniki pracy doskonalące umiejętności werbalne dzieci: drama, recytacje, spotkania z żywym słowem i środki wyrazu pozawerbalnego, pantomima, ruch, różnorodne formy autoprezentacji.
  • Stwarzanie dzieciom sprzyjających warunków do rozwijania aktywności muzycznej, poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki, śpiew i taniec.
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu naturalne zapewnie przedszkolakom poznawania języka angielskiego – ogólnopolski program wychowania dwujęzycznego „Dwujęzyczny Przedszkolak”.
  • Polisensoryczne poznawanie świata – projekt „Podziemna zabawa z edukacją w Kopalnia Soli w Bochni dla dzieci 5 i 6 letnich.”
  • Kodowanie w przedszkolu – systematyczne  zabawy przygotowujące do nauki programowania.
  • Zacieśnienie  współpracy z rodzicami w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dzieci, angażowanie rodziców w działania, zabawy i zajęcia – „Godzina dla grupy mojego dziecka”, zajęcia interaktywne, filmy psychoedukacyjne dla rodziców.
  • Wzbogacanie bazy dydaktycznej o niekonwencjonalne materiały edukacyjne oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne.