• Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb psychofizycznych dzieci.
 • Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnegonowych”  przedszkolaków w procesie adaptacji do życia w zbiorowości.
 • Poszukiwanie i doskonalenie efektywnych form współpracy przedszkola z rodzicami. Korzystanie z wiedzy, umiejętności oraz możliwości rodziców celem doskonalenia jakości pracy przedszkola.
 • Organizowanie różnych form psychoedukacji rodziców.
 • Kształtowanie u dzieci postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych, słabszych i niepełnosprawnych, wykorzystanie każdej sytuacji dnia codziennego do wyrabiania nawyków, związanych z kulturą bycia. Uczenie przedszkolaków umiejętności współpracy podczas zabaw i zajęć oraz komunikacji z gośćmi odwiedzającymi przedszkole.
 • Poszerzanie oferty wychowawczo-dydaktycznej o techniki pracy doskonalące umiejętności werbalne dzieci: drama, recytacje, spotkania z żywym słowem i środki wyrazu pozawerbalnego, pantomima, ruch, różnorodne formy autoprezentacji.
 • Stwarzanie dzieciom sprzyjających warunków do rozwijania samodzielności i aktywności plastycznej i muzyczno-tanecznej.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia w zakresie aktywności  fizycznej, odżywiania, bezpieczeństwa swojego i innych zagrożeń min. społecznych, przyrodniczych.
 • Uprzystępnianie dzieciom różnorodnych kontaktów z instytucjami oświaty, kultury i sztuki. 
 • Uatrakcyjnienie organizacji na świeżym powietrzu poprzez inspirowanie dzieci do wielostronnej aktywności.
 • Tworzenie zestawu atrybutów odzwierciedlających tożsamość przedszkola.
 • Podnoszenie kompetencji metodyczno-merytorycznych nauczycieli w procesie awansu zawodowego.