• Rozwijanie u przedszkolaków optymistycznych cech charakteru, takich jak: samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, wiara we własne umiejętności, umiejętność współdziałania, empatia, otwartość.

 

  • Wykorzystywanie programów multimedialnych i podłogi interaktywnej w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

  • Uatrakcyjnianie pobytu na świeżym powietrzu przez gry i zabawy terenowe.

 

  • Poszerzanie wachlarza aktywizujących metod pracy, sprzyjających rozwijaniu kreatywności dziecięcej w zakresie edukacji artystycznej i matematycznej.

 

  • Rozbudzanie aktywności muzycznej poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności dzieci.

 

  • Wyrabianie postaw promujących zdrowy styl życia poprzez doskonalenie sprawności motorycznych tj: zwinność, skoczność i wytrzymałość.

 

  • Aktywizowanie rodziców w działania edukacyjne dziecka i przedszkola.

 

  • Kontynuowanie działań wspomagających rozwój mowy, poszerzenie oferty edukacyjnej o zabawy i ćwiczenia stymulujące pracę mózgu – zajęcia logarytmiczne, program „Mówię poprawnie i myślę sprawnie”.

 

  • Doskonalenie systemu motywującego do zachowań pozytywnych oraz samodzielności.

 

  • Promowanie wartości wychowania przedszkolnego, osiągnięć przedszkola,  jego wychowanków i nauczycieli.