• Tworzenie okazji do przyswajania i zapamiętywania informacji przez emocjonalnie zaangażowanie dziecka w to, co robi – eksperymentowanie i doświadczenia. 
 • Rozwijanie koncepcji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających uczeniu rozumienia zachowań innych dzieci oraz radzenia sobie  z lękiem.
 • Zintensyfikowanie współdziałania z rodzicami w procesie diagnozy rozwoju, wczesne rozpoznanie indywidualnych potrzeb dziecka. Wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczej. 
 • Podniesienie jakości zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych. 
 • Poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody wspomagania rozwoju przedszkolaków.
 • Kształtowanie wrażliwości u przedszkolaków na potrzeby innych i słabszych. 
 • Wyrabianie postaw promujących zdrowy styl życia poprzez pobyt na powietrzu oraz doskonalenie sprawności motorycznych tj: zwinność, skoczność i wytrzymałość.
 • Rozwijanie przez zabawę kompetencji kluczowych – kształtowanie samodzielności, kreatywności i zaradności życiowej.
 • Przygotowanie do świadomego korzystania ze sztuki oraz do jej współtworzenia.
 • Kreowanie okazji pozwalających zrozumieć przyczynę i skutek danej sytuacji poprzez historyjki obrazkowe, rozwiązanie rebusów, zagadek, krzyżówek. 
 • Współdziałanie z instytucjami środowiska lokalnego dla potrzeb rozwoju dzieci i placówki. 
 • Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez realizację działań wynikających
  z awansu zawodowego.
 • Promowanie dokonań przedszkola z okazji jubileuszu placówki.