WIEDZIEĆ – CHCIEĆ – CZUĆ – UMIEĆ

Każde dziecko jest dla nas ważne.

Każde dziecko dostaje klucz do zdobywania wiedzy,

do twórczych poszukiwań,

inspirację do działania.


 

 • Wspomagamy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, muzycznych, teatralnych.
 • Umożliwiamy dzieciom gromadzenie doświadczeń społecznych na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 • Zachęcamy do podejmowania  aktywności ruchowej , zdrowotnej, artystycznej i poznawczej.
 • Prowadzimy działania korekcyjno-kompensacyjne w zakresie wspierania rozwoju mowy i korygowania  wad postawy.
 • Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Wdrażamy rozwiązania oparte na nowoczesnych kierunkach pedagogiki, stosujemy aktywizujące metody pracy.
 • Umożliwiamy dzieciom kontakt z różnymi dziedzinami sztuki, środowiskiem społeczno-kulturowym, technicznym i przyrodniczym.
 • Prowadzimy codziennie  naukę języka angielskiego przez zabawę i twórcze metody.
 • Wykorzystujemy technologie informacyjne i komunikacyjne do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych.
 • Szerzymy wielokulturowość, tolerancję i ciekawość świata wśród dzieci poprzez realizację projektów i organizację akcji charytatywnych.
 • Budujemy  pozytywne relacje między rodziną a przedszkolem , dbamy o jednolity system wychowania dziecka przez środowisko rodzinne i przedszkolne.

 

Spełniając wyznaczoną misję, nasze przedszkole troszczy się o realizację potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

Nasze przedszkole organizuje proces wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o autorski program „Przez zabawę, muzykę i ruch poznajemy świat”.