DZIEŃ SPĘDZONY W NASZYM PRZEDSZKOLU TO DLA DZIECKA RADOSNY PORANEK, ZABAWA I EDUKACJA, RELAKSACJA I INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE.


06:30 – 08:50

RADOSNY PORANEK, W KTÓRYM DZIECI PODEJMUJĄ WYBORY CZEGO I JAK SIĘ UCZYĆ

– podejmują zabawy w kącikach zainteresowań i edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne  oraz działalność plastyczno-manipulacyjną;

– są aktywne ruchowo – zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce;

– pracują indywidualnie z nauczycielem – zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania. Zestaw ćwiczeń porannych oraz wzmacniających narządy mowy.


09:00 – 09:15

ŚNIADANIE 

Dzieci przestrzegają zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczą umiejętności posługiwania się sztućcami, pełną obowiązki dyżurnych, myją zęby, uczą się samodzielności.


09:20 – 10:20

ZABAWA I EDUKACJA, W TYM ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Dzieci odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

– zabawy ruchowe integrujące grupę;

– realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej
i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej;

– prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zabawy badawcze
w naturalnym środowisku;

– podejmowanie prac gospodarskich, porządkowych, ogrodniczych;

– zabawy dydaktyczne;

– tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci.


10:20 – 10:30

II ŚNIADANIE – OWOCE, WARZYWA 

Dzieci doskonalą umiejętności spożywania posiłków.


10:30 – 10:50

BLOK ZAJĘĆ DODATKOWYCH *

– zajęcia taneczno-muzyczne;

– gimnastyka ogólnorozwojowa.


10:50 – 11:50 

GRY I ZABAWY RUCHOWE NA POWIETRZU

Zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.


11:50 – 12:00  

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.


12:00 – 12:30

OBIAD

Dzieci przestrzegają zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczą umiejętności posługiwania się sztućcami, pełnią obowiązki dyżurnych, myją zębów, uczą się samodzielności.


12:30 – 12:40 

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE


12:40 – 14:30

RELAKSACJA

 Dzieci 2,5 – 3,5 letnie udają się na drzemkę, podczas której:

– słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,

– słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,

– słuchają muzyki relaksacyjnej,

– bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.


13:10 – 13:50

INSPIROWANIE DO SPONTANICZNEJ DZIAŁALNOŚCI ZABAWOWEJ , W TYM JĘZYK ANGIELSKI

– zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci,

– zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,

– oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych, słuchanie czytanych przez nauczycielkę bajek.


13:50 – 14:30

ZABAWY I ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI PERCEPCYJNYCH

– zabawy dydaktyczne,

– gry matematyczne,

– zabawy z żywym słowem, ćwiczenia pozawerbalne (grupa najstarsza),

– ćwiczenia graficzne,

– ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości,

– zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym i na placu zabaw.


14:30 – 14:50

PODWIECZOREK

Dzieci przestrzegają zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczą umiejętności posługiwania się sztućcami, pełnią obowiązki dyżurnych, myją zębów, uczą się samodzielności.


14:50 – 18:00

INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE

Dzieci podczas zabaw dowolnych kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej:

– kontynuacja działalności edukacyjnej,

– zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,

– indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci,

– praca z dzieckiem zdolnym,

– zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe, praca w kąciku przyrody,

– dzieci podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych, dokonują podsumowania dnia i planują działania na następny dzień.


* HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH (ZAJĘCIA SZACHOWE, PIŁKA NOŻNA, ZAJĘCIA TANECZNE, ROBOTYKA) W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH JEST OGŁASZANY W POŁOWIE WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU SZKOLNEGO.


DZIECKO, W TRAKCIE CAŁEGO POBYTU W PRZEDSZKOLU „CYPISEK”,  POZNAJE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RÓWIEŚNIKAMI, UCZY SIĘ AKTYWNYMI METODAMI ZDOBYWANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI, POZWALAJĄCYCH NA POKONYWANIE TRUDNOŚCI, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PODEJMOWANIE GRUPOWYCH DECYZJI Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM.