DZIEŃ SPĘDZONY W NASZYM PRZEDSZKOLU TO DLA DZIECKA: RADOSNY PORANEK, ZABAWA I EDUKACJA, RELAKSACJA I INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE.

 

6:30- 8:50 – Radosny poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:

 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne  oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • są aktywne ruchowo ( zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce),
 • pracują indywidualnie z nauczycielem- Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania.

Zestaw ćwiczeń porannych oraz wzmacniających  narządy mowy.

9:00 ŚNIADANIE I

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

9:20-10:20 ZABAWA I EDUKACJA, W TYM ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, W KTÓRYCH DZIECI: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 • zabawy ruchowe integrujące grupę,
 • realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej
  i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej;
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zabawy badawcze
  w naturalnym środowisku,
 • podejmowanie prac gospodarskich, porządkowych, ogrodniczych,
 • zabawy dydaktyczne,
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
  i zainteresowania dzieci.

10:20 II ŚNIADANIE – OWOCE, WARZYWA – doskonalenie umiejętności spożywania posiłków.

10:30 – 10:50 Blok zajęć dodatkowych:

 • zajęcia taneczno-muzyczne,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa

10:50 – 11:50 – GRY I ZABAWY RUCHOWE NA POWIETRZU: zajęcia  sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11:50 – 12:00  czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30 OBIAD, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

12:30 – 12:40 Czynności higieniczne.

12:40- 14:30 Relaksacja, dzieci 2,5 – 3,5 letnie  udają się na drzemkę, podczas której:

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.

13:10-13:50 INSPIROWANIE DO SPONTANICZNEJ DZIAŁALNOŚCI ZABAWOWEJ W TYM JĘZYK ANGIELSKI:

 • zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci,
 • zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,
 • oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych, słuchanie czytanych przez nauczycielkę bajek.

13:50-14:30 ZABAWY I ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI PERCEPCYJNYCH:

 • zabawy dydaktyczne,
 • gry matematyczne,
 • ćwiczenia graficzne,
 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości,
 • zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym i na placu zabaw.

14:30 – 14:50 PODWIECZOREK  przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

14:50 – 18:00 INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej:

 • kontynuacja działalności edukacyjnej,
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci,
 • praca z dzieckiem zdolnym,
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe, praca w kąciku przyrody,
 • dzieci: podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych, dokonują podsumowania dnia i planują działania na następny dzień.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH (ZAJĘCIA SZACHOWE, PIŁKA NOŻNA, TANIEC) W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY W POŁOWIE WRZEŚNIA.

DZIECKO W TRAKCIE CAŁEGO POBYTU W PRZEDSZKOLU „CYPISEK” POZNAJE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RÓWIEŚNIKAMI, UCZY SIĘ AKTYWNYMI METODAMI ZDOBYWANIA WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH NA POKONYWANIE TRUDNOŚCI, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PODEJMOWANIE GRUPOWYCH DECYZJI Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM.