• Burza mózgów pozwala na zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu. Rozgrzewka umysłowa włącza wszystkie dzieci do pracy, pozwala na  szybkie zgromadzenie dużej ilości pomysłów , uczy rozwiązywania problemów
 • Metoda projektu rozwija twórcze myślenie, polega na wykonaniu przez dzieci zadań poprzez samodzielne poszukiwania pod opieką nauczyciela. Dzieci w trakcie pracy nad projektem uczą się; przeprowadzania rozmów samodzielnego poszukiwania materiałów współdziałania w grupie  odpowiedzialności
 • Gry Planszowe kształtują twórcze myślenie , rozwijają wyobraźnię, zmuszają do współdziałania  wymuszają precyzyjne redagowanie poleceń, dają dziecku satysfakcję z wykonanej pracy
 • Dennisona ukierunkowana na ćwiczenie obu półkul mózgowych, oparta przede wszystkim na ruchach naprzemiennych
 • Sherborne oparta na kontakcie z drugim człowiekiem i otoczeniem, pozwala na wyczucie przestrzeni, ciężaru i ciała. Rozwija sprawność fizycznej, a także uczy współdziałania z innymi
 • Gimnastyki twórczej według C. Orffa i R. Labana. Wykorzystuje się w niej różne formy ruchu, w tym również pantomimę, opowieść muzyczno-ruchową, rozwija ekspresję dziecka i jego twórczą inwencję. Umożliwia podejmowanie decyzji
 • Gimnastyki A. i M. Kniessów rozwija koordynację słuchowo-wzrokowo- -ruchową. Doskonale kształtuje poczucie rytmu i sprawność fizyczną. Jest to rodzaj gimnastyki utanecznionej, polegającej na poszukiwaniu coraz to nowych form ruchu sprzężonego z rytmem, muzyką, z zastosowaniem przyborów. Zajęcia polegają na naśladowaniu ruchów prowadzącego, który jest współćwiczącym.
 • Aktywnego słuchania muzyki, zwłaszcza klasycznej, według B. Strauss, która czyni dziecko prawdziwym odbiorcą muzyki. Wprowadzając w świat muzyki, rozwija jego wrażliwość, wyobraźnię, pomysłowość, doskonali koordynację słuchowo- wzrokowo-ruchową
 • Pedagogiki zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogówi Animatorów KLANZA, oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej, łączona ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, poznawcze. Zabawy z chustą animacyjną doskonale wpływają  na integrację grupy, wyzwalają pozytywne emocje
 • Dobrego Startu M. Bogdanowicz to system ćwiczeń usprawniających  czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształtujących  koordynację , lateralizację, orientację w schemacie ciała i przestrzeni..
 • Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej pozwala dziecku działać, doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego działania. Uczy logicznego myślenia i rozwija wyobraźnię. Zwraca uwagę na ważny aspekt hartowania emocjonalnego dziecka, nabywania odporności emocjonalnej, np. poprzez umożliwienie mu konstruowania gier.
 • Malowania dziesięcioma palcami według R. F. Show polega na manipulowaniu farbą przy użyciu dłoni i palców. Wykorzystuje naturalną skłonność dziecka do tzw. paćkania się. Jest bardzo przydatna w terapii. Wspaniale sprawdza się również w działaniach z młodszymi dziećmi.
 • Relaksacja stopniowa według E. Jacobsona w wersji B. Kaji opiera się na wykonywaniu określonych ruchów rękami, nogami, tułowiem, twarzą w celu napinania i rozluźniania kolejnych grup mięśni. Następujące po sobie napinanie i rozluźnianie mięśni służy początkowo odczuwaniu różnicy we wrażeniach płynących z mięśnia napiętego, będącego w stanie kontrakcji, i wrażeniach płynących z mięśnia rozluźnionego. Wprowadza się przy tym np. bliskie dzieciom postacie z bajek.
 • Muzykoterapia według B. Kaji) łączy w sobie ruch i muzykę. Ma charakter terapii w zaburzeniach, ale też stymulacji w prawidłowym rozwoju. Na tle odpowiednio dobranej muzyki prowadzi się zajęcia usprawniające zaburzone funkcje i procesy. Muzyka wyzwala aktywność, a ćwiczenia aktywizują rozwój psychiczny i ruchowy. Metoda określa grupy ćwiczeń i tok metodyczny warunkujący wszechstronny rozwój.
 • Trening autogenny w wersji A. Polender to metoda relaksacji, w której wykorzystano mechanizm identyfikacji i naśladownictwa w celu wywołania stanów organicznych. Relaksacja według oryginalnej instrukcji odbywa się w trakcie opowiadania bajki, w której duży nacisk położony jest na nastrój spokoju oraz uczucie ciężkości i ciepła w kończynach. Metodę stosuje się od czwartego roku życia dziecka.
 • Metoda dramy jako metoda dydaktyczno-wychowawcza umożliwia poznanie świata poprzez działanie. Rozwija osobowość dziecka. Jej podstawą jest fikcja wyobrażeniowa, bycie w roli. Drama podtrzymuje spontaniczną ekspresję i skłonność do zabawy. Stwarza możliwość rozwoju: zmysłów (słuchu, węchu, dotyku, wzroku, smaku), wyobraźni, używania, doskonalenia i panowania nad własnym ciałem, mowy, intelektu, panowania nad emocjami.
 • Techniki C. Freineta oparte na nauce poprzez zabawę i wielokierunkowej działalności dziecka. Doskonale rozwijają wyobraźnię, wrażliwość i ekspresję. Pozwalają dziecku na podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, szukanie odpowiedzi na nurtujące je pytania, badanie, eksperymentowanie, przeżywanie i doświadczanie.
 • Inteligencji wielorakich prof. H. Gardnera – diagnoza i uczenie dzieci w sposób uwzględniający ich predyspozycje i preferencje.
 • „Wzory i obrazki” według M. Frostig, D. Horne’a – polega na rozwijaniu u dzieci zdolności spostrzegania wzrokowego. Ćwiczenia skoncentrowane są na pięciu aspektach percepcji wzrokowej:

– koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– spostrzeganiu figur i tła;

– stałości spostrzegania;

– spostrzeganiu położenia przedmiotów w przestrzeni;

– spostrzeganiu stosunków przestrzennych.

 • Zastosowanie programów komputerowych można wykorzystywać szczególnie w terapii dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, u których rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych jest zaburzony lub opóźniony
 • Metoda ekspozycji– polega na umożliwieniu dzieciom zetknięcie się z dziełem muzycznym nagrania , spektakle muzyczne
 • Metoda organizowania i rozwijania działalności muzycznej – prezentacje osiągnięć dzieci podczas imprez i uroczystości, konkursów

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ – 2016/2017:

 • “Wiem, że uśmiech to słońce”

CEL:

1. Wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych małych dzieci i współpraca z rodzicami w codziennej pracy przedszkola.

2. Promocja zdrowia psychicznego- nabywanie umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi.

 • “Lepiej zapobiegać niż leczyć”

CEL:

Wzmocnienie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rozwoju sprawności ruchowej.

 • “Sprawna główka”

CEL:

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z ich edukacją matematyczną.

DZIAŁANIA PROFILAKTYKI W OPARCIU O PROGRAMY:

 • ,,Dzieciństwo bez próchnicy” – Projekt “Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowanym do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • “Mamo, tato wolę wodę”
 • “Czyste powietrze wokół nas”– program profilaktyczny-antytytoniowy .