Nauczyciel jest, obok rodziców, jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego osobowości,  zaangażowania, wiedzy, umiejętności w dużej mierze zależy rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny, a przede wszystkim budowanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości, kształtowanie postaw moralnych i rozwój procesów poznawczych.

       W naszym przedszkolu pracuje otwarta, przyjazna, kreatywna i kompetentna kadra, stwarzająca warunki do wielostronnego rozwoju osobowego dzieci, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami.

       Zatrudnieni nauczyciele posiadają dyplomy wyższych uczelni o kierunku wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna oraz kwalifikacje specjalistyczne w zakresie logopedii, neurologopedii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, nauczania języka angielskiego, zarządzania oświatą. Pedagodzy systematycznie rozwijają swoje umiejętności zawodowe w toku szkoleń i samokształcenia. Wykorzystują w pracy z dziećmi najnowsze modele edukacji małego dziecka, które gwarantują wychowanie, nauczanie i opiekę na najwyższym poziomie. W procesie edukacyjnym profesjonalnie wspomagają kadrę pedagogiczną asystenci nauczyciela.

      Zespołowi nauczycieli przewodzi dyrektor pedagogiczny – długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, wykładowca wyższych uczelni oraz kursów organizowanych dla dyrektorów i nauczycieli. Pomysłodawca i współautorka licznych projektów wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym o zasięgu małopolskim.