• Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, odczuwanie przyjemności w obcowaniu z nią, wzbudzanie wrażliwości na brak jej poszanowania.

 

  • Kształtowanie umiejętności pokonywania trudności oraz znoszenia porażek, uczenie dzieci korygowania swego zachowania.

 

  • Poszerzanie wachlarza aktywizujących metod pracy sprzyjających rozwijaniu kreatywności  dziecięcej w zakresie edukacji artystycznej i matematycznej.

 

  • Rozbudzanie aktywności muzycznej poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności dzieci.

 

  • Wyrabianie postaw promujących zdrowy styl życia poprzez doskonalenie sprawności motorycznych tj: zwinność, skoczność i wytrzymałość.

 

  • Aktywizowanie rodziców w działania edukacyjne dziecka i przedszkola.

 

  • Tworzenie okazji do przyswajania i zapamiętywania informacji przez  emocjonalnie zaangażowanie dziecka w to, co robi –  nauczanie przez doświadczenia.

 

  • Kontynuowanie działań wspomagających rozwój mowy, poszerzenie oferty edukacyjnej o zabawy i ćwiczenia stymulujące pracę mózgu – „Mówię poprawnie i myślę sprawnie”.

 

  • Doskonalenie systemu motywującego do zachowań pozytywnych oraz samodzielności.